Klubben

Vi leder altid efter flere søde heste til klubben.

Opstaldningskontrakt – Priser efter gældende prisliste nedenfor.
–  Opstaldning betales månedsvis forud.
–  Separat betaling af forbrug betales månedsvis bagud.
– Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben.
– Opstalder betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
– Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
– Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et
rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
– Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

Klubben er forpligtet til, at:
– Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for opstalder.
– Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til for opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
– Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.

Klubben er ikke forpligtet til, at:
– Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
– Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
– Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, – sadeltøj eller andet udstyr.

Ejerens forpligtelser – Opstalder er forpligtet til at:
– Påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
– Sikre sig, at hesten er ansvarsforsikret
– Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
– Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
– Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
– Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst.
– Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.
–  Forestå udmugning og foldudlukning.
– Tegne medlemskab af klubben.
– Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.

Opsigelse:
– Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den 1.  i en måned. Hvis klubben opsiger boksen pga. ejer har udvist optræden i eller uden for klubben, som gør at klubben kan lide skade, kan klubben opsige boksen med 8 dages varsel.
–  Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.  I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende,kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Misligholdelse:
– Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Retten til tilbagebetaling af depositum  bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse fra opstalders side. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalders regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben.

OPSTALDNING

Pr. 1/8-18 er stalden omlagt til udelukkende at omfatte træpillebokse. Hvis man ønsker at stå på halm er dette kun muligt i udeboksene. Udmugning på “stor pakke” tilbydes både på halm og træpiller.
Se mere under prislisten opdateret 1/11-18, nu opstaldning fra kun 1400kr. pr md.
Foldordning varetages af staldpersonalet i både hverdage og weekender på timefold og fællesfold. Det er dog også muligt selv, at stå for ind og udluk af sin pony/hest.
Opstaldning og ridning i klubben kræver medlemskab. Der tilbydes ikke stævnemedlemskab.

FACILITETER

Det er muligt af få både facilitetskort på dags og månedsbasis.
Vi har åbnet op for at kontingentet kan afregnes på md-basis for ryttere der kommer udefra og rider undervisning.

For medlemmer:
Under 18 år – 450 kr. pr. måned.
Over 18 år –  540 kr. pr. måned.
25 kr. for facilitetskort i forbindelse med undervisning.
250 kr. for månedskort

For ikke medlemmer:
50 kr. for dagskort

Kontakt Ruth på: bogholderi@vardesportsrideklub.dk

Det er muligt at spare administrationsgebyr, hvis man modtager én samlet regning for den periode man ønsker ridehuskort.