Klubben

OPSTALDNING

Pr. 1/8-18 er stalden omlagt til udelukkende at omfatte træpillebokse. Hvis man ønsker at stå på halm er dette kun muligt i udeboksene. Udmugning på "stor pakke" tilbydes både på halm og træpiller.


Se mere under prislisten opdateret 1/11-18, nu opstaldning fra kun 1400kr. pr md.


Foldordning varetages af staldpersonalet i både hverdage og weekender på timefold og fællesfold.


Opstaldning og ridning i klubben kræver medlemskab. Der tilbydes ikke stævnemedlemskab.

FACILITETER

Det er muligt af få både facilitetskort på dags og månedsbasis. Vi har åbnet op for at kontingentet kan afregnes på md-basis for ryttere der kommer udefra og rider undervisning.


For medlemmer (450kr u. 18 år og 540kr over 18 år)

25 kr. for facilitetskort i forbindelse med undervisning

250 kr. for månedskort


For ikke medlemmer

50 kr. for dagskort


Kontakt Ruth på bogholderi@vardesportsrideklub.dk


Det er muligt at spare administrationsgebyr, hvis man modtager én samlet regning for den periode man ønsker ridehuskort.

Opstaldningskontrakt


Priser efter gældende prisliste ovenfor.-  Opstaldning betales månedsvis forud.
-  Separat betaling af forbrug betales månedsvis bagud.
- Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben.
- Opstalder betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
- Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
- Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et
    rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
- Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.


  Klubben er forpligtet til, at:
- Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for opstalder.
- Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne
   kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til for opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne
    tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
- Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under
   opstaldning hos klubben.

Klubben er ikke forpligtet til, at:
- Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten
   måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for
    sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
- Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
- Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, - sadeltøj eller andet udstyr.
 Ejerens forpligtelser
Opstalder er forpligtet til at:
- Påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
- Sikre sig, at hesten er ansvarsforsikret
- Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke
   kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
- Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
- Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
- Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst.
- Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som
   klubben har afholdt på vegne af opstalder. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med
   vaccinationsprogrammet samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.
-  Forestå udmugning □ og foldudlukning □.
- Tegne medlemskab af klubben.
- Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte
   den.
 Opsigelse
- Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den 1.  i en måned.

   Hvis klubben opsiger boksen pga. ejer har udvist optræden i eller uden for klubben, som gør at klubben kan lide skade,       kan klubben opsige boksen med 8 dager varsel.  
-  Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.  I tilfælde af at anviste boks            befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende,kan klubben opsige kontrakten uden     forudgående varsel.

 Misligholdelse
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med
omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Retten til tilbagebetaling af depositum
bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse fra opstalders side. Der henvises i øvrigt til klubbens
ordensregler og vedtægter.
Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalders
regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten,
hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før
den manglende boksleje er betalt til klubben.                                    

OM VSRK


Varde SportsRideKlub er stiftet i 2013.


Klubben er støttet af Varde kommune og har elevskole, opstalding, undervisning og stævner i både spring og dressur.Sidst opdateret 22/5-2019

KONTAKT BESTYRELSEN


ENGDRAGET 26

6800 VARDE


TEL.  0045 29609242

MAIL.  bestyrelsen@vardesportsrideklub.dk

WEB. www.vardesportsrideklub.dk